Tijdens de behandeling van de kadernota had ik het over de confrontatie met een werkelijkheid die we niet kenden. Heftige maanden liggen achter ons. Wij zagen lichtpunten. Maaaaaar zeiden we “het is niet voorbij”. De kans op een nieuwe ‘Coronapiek’ blijft op de loer liggen zei ik letterlijk. Dit is nu realiteit.  

Kader nota 2021gaf perspectief op de toekomst. Alleen de rekening van “Corona” was niet in beeld. GB heeft, en ook nu zeg ik het weer, veel respect voor en is dank verschuldigd aan de mensen die zich op welke manier dan ook inzetten voor onze medemens, de financiële maar ook de sociaal en maatschappelijke gevolgen zijn groot. Maar GB heeft ook zorg met en om de ondernemers , verenigingen en instanties die het moeilijk hebben. En toch moet je een stip op de horizon hebben nu wetende dat niet alles inzichtelijk is en ook wetende dat begroten in deze tijd ontzettend moeilijk is.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Hoe raar het ook mag klinken toch moeten we ook ons leven blijven vorm geven en dus op peil houden. Niet nu al diverse keuzes maken waarvan we de reikwijdte niet kennen of waar we spijt van krijgen. 

De uitgangspunten van deze begroting houden rekening voor zover dat bekend is met financiële gevolgen van de Corona, maar deze tweede ernstige opleving van corona  zullen zeker ook extra nadelige gevolgen hebben voor onze financiën.

De zorgen verwoord in de begroting aangaande de tekorten voor de komende jaren, met als gevolg een niet dekkende begroting voor een langere periode is helaas realiteit en niet wat GB wil. GB staat voor een solide begroting.

De moeilijk te remmen kosten in de sociale sector mn de jeugdzorg , maar ook kortingen op het gemeentefonds zullen waarschijnlijk realiteit zijn. Extra kosten en lagere opbrengsten  zijn zo goed als mogelijk in beeld gebracht. Het bijzondere is dat dit de gemeente Lochem overkomt en wij geen invloed op hebben op de uitkeringen van het gemeentefonds. En dat maakt het zuur.  

Er zullen de komende tijd veel bedrijven en inwoners in zwaar weer komen, ze krijgen te maken met een ernstige inkomens teruggang. De landelijke overheid heeft beloofd geen lasten te verhogen en te zullen helpen. En ook Lochem ondersteunt onze bedrijven en inwoners, verenigingen, indien mogelijk.  Dat betekent dat je niet via de achterdeur nu lasten kunt verzwaren. 

Wij vinden het belangrijk dat onze voorzieningen in stand worden gehouden want verenigingen en instanties maken deel uit van de leefbaarheid van onze gemeente met haar kernen. De zorg moet op peil blijven.  

GB is voorstander om op basis van de huidige begroting aan de slag gaan. Laten we ons concentreren op de noodzakelijke uitgaven maar ook om de lasten voor onze burgers zo laag mogelijk te houden met een zo goed mogelijke dienstverlening, denk aan het afvalplan. Goede dienstverlening hebben wij hoog in het vaandel staan. 

We kunnen gelukkig nog wat doen uit de alg res, om onze tekorten te dekken. Maar dat kan niet altijd zo doorgaan. Dan zullen we keuzes moeten maken en uitleggen waarom niet alles kan. GB vindt het wel belangrijk te blijven investeren, levert in de meeste gevallen ook wat op, zowel in duurzaamheidsmaatregelen voor vereniging of op woningen of bij bedrijven, goede verlichting, maar ook in wegen, woningbouw, recreatie en toerisme, of preventie binnen het soc. domein. De extra middelen die voor de schouwburg worden gevraagd zijn fors. Moeten we de komende 3 jaar 1.7 miljoen euro investeren in de schouwburg?? Ook de F348 vraagt veel middelen, kunnen we dit nog wat in de tijd vooruitschuiven??  

Keuzes maken binnen de RES en ook de omgevingsvisie die veel inspanning vraagt, met inbreng van onze inwoners. En dit is maar een kleine greep. Eea toont momenteel geen rooskleurig beeld maar we zullen er samen moeite voor moeten doen om de komende jaren weer te komen tot een sluitende begroting en waarbij de ambities die we met elkaar hebben kunnen waarmaken en projecten kunnen uit voeren, met wellicht schuiven in de tijd. 

Marja Eggink-Meuleman

Fractievoorzitter Gemeentebelangen