Kort verslag Algemene ledenvergadering 9-6-2016

Aanwezig 25 leden,
Voorzitter Jan Visschers heet iedereen hartelijk welkom en opent de vergadering.

Notulen ledenvergadering d.d. 31-03-2015,Deze worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist
Jaarverslag 2015 ,Jan Truin presenteert een korte terugblik over 2015 en geeft daarnaast een korte vooruitblik
Financieel jaarverslag , Gera Heijink geeft een toelichting op het financieel verslag 2015 en de begroting 2016.
– Verslag kascommissie en vaststelling financieel-overzicht-2015; De kascommissie, bestaande uit Annalies Harenberg en Lex Veldhuizen, hebben de kascontrole gedaan. Ze adviseren de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. Dit wordt door de vergadering bekrachtigd.
Vaststelling begroting 2016 en contributie 2017; Met de verkiezingen van 2018 voor de deur en de extra kosten die gemaakt worden voor activiteiten van jongeren, stelt het bestuur voor de contributie voor 2017 te verhogen met € 5,00. De vergadering gaat hiermee akkoord en stelt de contributie vast op € 30,00 p.j.  Benoeming kascommissie; Lex Veldhuizen heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten. Zijn plaats wordt overgenomen door Antje Reurslag. Annalies Harenberg treedt tussentijds af, omdat zij zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie. Bert Wesseldijk was reservelid en neemt nu de plaats van Annalies in.   Kiesreglement 2018 ; Voor de verkiezingen van 2018 moet het reglement opnieuw worden vastgesteld. Het bestuur stelt voor om enkele wijzigingen door te voeren. De wijzigingen worden toegelicht en zijn akkoord.  Bestuursverkiezing /-samenstelling ; Voorzitter Jan Visschers is statutair aftredend. Jan Oudenampsen neemt de voorzittershamer over. Hij voert vanaf nu de functie uit als waarnemend voorzitter. Penningmeester Gera Heijink is aftredend en stelt zich om gezondheidsredenen niet herkiesbaar.  Jan en Gera ontvangen als dank voor hun inzet een pen met inscriptie en een bloemetje. Annalies Harenberg is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur.De zoektocht naar nieuwe bestuursleden loopt nog door. Met enkele kandidaten zijn nog contacten of wordt binnenkort contact gelegd.

Terugblik en nieuws iMatter ; Namens de jongeren vertelt Roanne Logtenberg over de ontstaansgeschiedenis van iMatter. Het is een waardevol initiatief over keuzes maken. Het event van 4 maart j.l. was geslaagd. Zij bedankt GB en de particuliere sponsoren die dit mogelijk maken, De wens is om 2 keer p.j. iets te organiseren.

Nieuws vanuit de fractie en/of college ;  Namens de fractie vertelt Roel Blaauw over het WMO-dossier. De uitvoering van de WMO is zonder goede en duidelijke adviezen op het bord van gemeenten gelegd. De verscheidenheid in aanpak heeft gezorgd voor veel verwarring. Nu de rust enigszins terug is, komen er berichten over gemeenten die geld overhouden, terwijl dat ook niet de bedoeling is. In Lochem is de zorg omgedoopt tot Ondersteuning Thuis. Het lijkt erop dat Lochem de WMO kostendekkend kan uitvoeren.
Marja Eggink vertelt ons over het fractiewerk. De samenwerking binnen de fractie en coalitie is goed. De onderwerpen uit het coalitieprogramma zijn grotendeels opgepakt of al uitgevoerd. Sommige onderwerpen zijn bijzonder lastig. De subsidie-aanvraag van De Schouwburg is daarvan een voorbeeld.  Ook de bouw van windmolens aan het Twentekanaal, op grondgebied van de provincie en de gemeente Zutphen houdt de gemoederen bezig.  Tenslotte vertelt Marja over de problemen bij Delta / Het Plein. Daar is de bezem door de organisatie gehaald. Om alles goed te reorganiseren is een flinke bijdrage nodig.
Bert Groot Wesseldijk neemt ons mee in het werk van het wethouderschap. Lokale partijen doen het goed; 30 % van de wethouders in Nederland komt van een lokale partij. Er is inmiddels een netwerk van lokaal gebonden wethouders. Er is veel gebeurd de afgelopen 2 jaar. Er zijn diverse ingrepen doorgevoerd o.a. de subsidieregeling van verenigingen en de uitvoering van WMO in de vorm van Ondersteuning Thuis. Onderwerpen waarvan de aanpak lange tijd is uitgesteld worden nu ook opgepakt, zoals bomen, wegenonderhoud en kunstwerken. En er komt glasvezel in het buitengebied. Woningbouw is eveneens een belangrijk item.  Na de rondvraag volgt de sluiting.

Kort verslag ledenvergadering 31-3-2015

 Opening door de voorzitter Jan Visschers opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op deze bijzondere algemene ledenvergadering. Na het officiële gedeelte vieren wij onze 45e verjaardag. Op 31-3-1970 is Gemeentebelangen opgericht.

Vaststellen agenda, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Mededelingen/ingekomen stukken, geen.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 11-6-2014,deze worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

Jaarverslag 2014, Jan Truin presenteert een korte terugblik en vooruitblik.

Financieel jaarverslag 2014, Gera Heijink geeft een toelichting op het verslag en de prognose. In verband met afwezigheid van de zittende kascommissie zijn de boeken gecontroleerd door Annemarie Esselink en Henk Smelt. Zij hebben het verslag voor akkoord ondertekend. Beide leden zijn nog niet aanwezig op de vergadering. Hun mondelinge toelichting volgt nog. Op voorhand gaat de vergadering akkoord met het  financieel-overzicht-2014  Nadat Henk Smelt is gearriveerd, geeft de voorzitter hem het woord. Henk deelt mee dat de controle is uitgevoerd en goed is bevonden. Hij stelt voor om de penningmeester te déchargeren. De contributie 2015 blijft € 25,00. Bert Stok gaat uit de kascommissie; tot zijn vervanger wordt benoemd Annelies Harenberg. Als reserve wordt Bert Wesseldijk aangewezen. Lex Veldhuizen blijft nog 1 jaar commissielid.

Nieuws vanuit de fractie en/of college

Marja Eggink, fractievoorzitter, spreekt van een goede sfeer en prettige samenwerking in de fractie. Zij complimenteert Bert Groot Wesseldijk en is erg blij met Bert, die zonder politieke ervaring als wethouder is begonnen en dat erg goed doet. De fractie heeft een druk jaar gehad met “zware” onderwerpen, zoals de decentralisatie van de zorg, de sluis in Eefde en verkoop gemeentelijk panden

Bert Groot Wesseldijk, wethouder en loco-burgemeester, feliciteert het bestuur met het 45-jarig jubileum. Hij geeft een korte terugblik van de eerste ervaringen. Orde scheppen in de financiële huishouding was de opdracht, die hij in het verkiezingsprogramma heeft meegekregen. Dat was een pittige klus maar de samenwerking in het college met ondersteuning van het ambtenarenapparaat heeft geleid tot een sluitende meerjarenbegroting. Een tweede belangrijk onderwerp is bezuinigen op het accommodatiebeleid en tegelijkertijd de kernen zelf meer de regie laten oppakken om de leefbaarheid te behouden. De kernen zijn inmiddels geïnformeerd en de bereidheid tot participeren is over het algemeen wel aanwezig. Voor het buitengebied worden plannen gemaakt voor de aanleg van een snellere internetverbinding via breedband/glasvezel .

Wij kunnen trots zijn op het regeerwerk van Gemeentebelangen .

 

Kort verslag ledenvergadering 11 juni 2014;

Onze jaarlijkse ledenvergadering is gehouden op 11 juni  j.l.  bij  Café-restaurant Stegeman te Laren.

Jan Visschers opent de vergadering en heet allen welkom.
Hij deelt mee dat op 28 mei jl. bestuurslid Jan Knoef is overleden. Hij gedenkt Jan met  een In Memoriam, waarna de aanwezige leden Jan herdenken in een moment van  stilte.
Jan Truin presenteert het jaarverslag 2013. Een jaar wat vooral in het teken stond van de  voorbereidingen op de verkiezingen.
De leden van de kascommissie Henk Smelt en Bert Stok hebben de administratie  gecontroleerd.de vergadering  voorstelt om décharge te verlenen. 
Gera geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag 2013 en de prognose  2014, waarna het verslag wordt goedgekeurd. 
Jan Oudenampsen is aftredend maar heeft zich herkiesbaar gesteld.
Herbert Langeler en Ans Lensink worden voorgedragen als nieuw bestuurslid. Beide  kandidaten stellen zich voor.  Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat  akkoord en bevestigt de benoeming  met applaus.

Terugblik Verkiezingen 2014
Jan Visschers geeft een korte terugblik op de aanloop naar en de afloop van de  verkiezingen. Veel dank is verschuldigd aan de zittende fractie, die bewezen heeft  kritisch en consistent te zijn; daarmee is de basis gelegd voor het vertrouwen van de  kiezer. Evaluatie met de direct betrokkenen is gepland in het najaar.

Marja Eggink geeft een korte terugblik op de coalitieonderhandelingen. In redelijk  korte tijd is een college geformeerd met Helmi Huijbregts als onafhankelijk  formateur. Het is een leerzame periode geweest met veel gesprekken. Het resultaat is  om trots op te zijn. Er staat een goed team. Het raadswerk gaat gewoon door; ook in de overgangsperiode tussen het nieuwe en  oude college. Marja geeft aan de hand van enkele voorbeelden een beeld over de   onderwerpen die veel tijd en overleg vragen.

Bert Groot Wesseldijk geeft ons een eerste indruk van zijn ervaringen over het werk  van wethouder. Hij memoreert allereerst dat de goede sfeer waarin de  onderhandelingen hebben plaatsgehad hem bijzonder aansprak. Hij bedankt fractie en  bestuur voor het vertrouwen, wat hem is gegeven. Zonder politieke bagage beginnen  als wethouder is wel een uitdaging; Bert complimenteert de ambtenaren die hem bij  de uitoefening van het werk informeren en helpen. Zij tonen gedrevenheid en  betrokkenheid.

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en hun inbreng tijdens de  vergadering. Hij kijkt terug op een vlot en efficiënt verlopen vergadering en wenst  iedereen wel thuis.

 

Aanwijzende ledenvergadering 30-10 2013

De ledenvergadering van Gemeentebelangen Lochem heeft woensdag 30 oktober het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen 2014 vastgesteld. De opdracht aan de kiescommissie was om een lijst samen te stellen, die een goede afspiegeling vormt van de bevolking, een brede geografische spreiding kent, de nodige ervaring bezit en die kan rekenen op een breed draagvlak onder de leden en de kiezers. De kiescommissie is erin geslaagd om kandidaten uit nagenoeg alle kernen van de gemeente te enthousiasmeren. Daarmee profileert de partij zich duidelijk als een partij die dichtbij de kiezer wil staan. Weten wat er leeft onder je kiezers is belangrijk bij het uitoefenen van het raadswerk. In een prettige sfeer en met veel vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag zijn het programma en de lijst vastgesteld. Marja Eggink-Meuleman uit Laren is unaniem herkozen tot lijsttrekker. De overige leden van de fractie sluiten daarop aan. Nieuwe gezichten op de lijst zijn Roel Blaauw (5) uit Gorssel, Jan Wesseldijk (6) uit Laren en Bert Stok (7) uit Lochem.  Gemeentebelangen is lokaal en onafhankelijk en heeft met duidelijke visies en standpunten de afgelopen jaren laten zien dat de partij staat voor gezamenlijk belang. Het nieuwe verkiezingsprogramma en de complete kandidatenlijst zal binnenkort op de vernieuwde internet site bekend worden gemaakt: www.gblochem.nl.

Ledenvergadering 26-03-2013

Onze jaarlijkse ledenvergadering, is gehouden op 26 maart j.l.  bij Café De Zonnebloem te Lochem. Tijdens deze vergadering werden Jan Knoef en Jan Truin herkozen voor een volgende periode in het bestuur. Tevens werd het financieel verslag 2012 door de vergadering goedgekeurd.

Na het huishoudelijk gedeelte heeft Marja verslag gedaan vanuit de fractie over het afgelopen jaar en een aantal zaken die nu aan de orde zijn. Hierna was het de beurt aan de heren Van ’t Zandt en Ten Kate van Gemeentebelangen de Woolden. Zij hebben ons meegenomen in het succes van hun partij. Al met al een geslaagde avond.