Nieuwsbrief mei 2018

Beste Gemeentebelangers.

Zoals u al in de media heeft kunnen lezen, hebben Gemeentebelangen, VVD en GL een coalitieakkoord gesloten. Na een prachtige verkiezingsuitslag is het proces van coalitie vorming begonnen. We hebben een eerste informatieronde gehad met elke partij afzonderlijk. Uit deze gesprekken hadden wij besloten te proberen een coalitie te vormen tussen 4 partijen nl 2 Partijen uit de vorige coalitie GB en CDA en 2 partijen uit de oppositie VVD en GL . Dat wij voor deze partijen kozen deed recht aan de verkiezingsuitslag.

Na een paar bijeenkomsten bleek dat er geen politiek draagvlak te zijn om met het CDA verder te gaan. Wij hebben er toen voor gekozen om met 3 partijen een coalitie te vormen. Wij willen u in het kort de belangrijkste items melden.

De titel van het coalitieakkoord is Dichtbij, Duurzaam en Doen.

Dichtbij:

De coalitie wil ruimte geven aan initiatieven van inwoners en samenwerken met de samenleving. Wij hechten veel waarde aan leefbare kernen met betaalbare voorzieningen. Sport, cultuur, een bloeiend verenigingsleven en evenementen dragen hieraan bij. Tevens willen wij de instanties en inwoners betrekken bij de planvorming van de omgevingswet. Maar ook het vergroten van de verkeersveiligheid op doorgaande wegen van en naar de kernen. Met extra aandacht voor de fietsers. De ruimtelijke visie van de binnenstad van Lochem vertalen we in samenhang met het verkeercirculatieplan naar een haalbare uitvoeringsagenda. We vervolgen de ingeslagen weg t.a.v. het accommodatiebeleid en voorzieningen. Tevens streven we naar vraaggestuurd woningaanbod, zodat we aansluiten op de werkelijke vraag.

Ook werken wij aan een vitale samenleving waarin iedereen naar vermogen deelneemt. We proberen meer mensen te begeleiden naar werk en roepen de werkgevers op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook moet de economische agenda verder uitgevoerd worden. Tevens bieden wij ruimte aan een duurzame en economisch gezonde ontwikkeling van agrarische bedrijven. En wij willen recreatie en toerisme versterken.

Duurzaam en groen

Zuinig zijn op ons landschap en ruimte geven aan initiatieven voor behoud en ontwikkeling van groen, natuur en landschap.

Onderhoud van de bermen doen wij samen met de inwoners. We passen het laanbomenbeleid aan en laten bomen langer staan mits die de veiligheid toestaat.

We geven ruimte voor initiatieven die bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen. Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door bijv. openbare verlichting met led lampen. Bestaande plannen van de gemeente Lochem, provincie, rijk en het klimaatakkoord van Parijs bevatten hiervoor de bouwstenen.

Doen

Plannen zijn er om uitgevoerd te worden. Loslaten waar het kan en knopen door hakken waar nodig. Hierbij past een snelle besluitvorming zodat plannen slagvaardig kunnen worden uitgevoerd.

Het coalitieakkoord zal moeten worden uitgewerkt in gesprek met de samenleving om te komen tot een collegeprogramma. Daarin wordt voor de begroting duidelijk hoeveel geld nodig is om plannen uit te voeren. Waarbij het uitgangspunt is een sluitende begroting. Tevens willen wij €250.000,– reserveren om in te kunnen spelen op inwonersinitiatieven. Het volledige coalitieakkoord staat op de site van de gemeente maar ook op www.gblochem.nl.

Bert Groot Wesseldijk gaat beginnen aan zijn tweede periode als wethouder. Hij zal de portefeuille financiën, ruimte, wonen en sport voor zijn rekening nemen. Tevens kernwethouder zijn voor Barchem. Gorssel en Laren.

In de fractie hebben nu zitting: Marja Eggink fractievoorzitter, Arjen Dieperink, Roel Blaauw, Annie Visschers, Tonnie Verwoerd en Arjan Boeijink. Als schaduwfractieleden hebben we Jan Wesseldijk, Jan Willem Boon en Wendy Rouwenhorst

Wij gaan ons inzetten voor de belangen van onze burger met een gezonde lokale economie.

Marja Eggink-Meuleman,

 

NAAR LEDENVERGADERING VERSLAGEN