Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering zal om 20:00 uur plaatsvinden in Dorpshuus Hoeflo.

 

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen/ingekomen stukken
4. Notulen ledenvergadering d.d .8 juni 2022
5. Nieuws van de fractievoorzitter
6. Nieuws van de wethouders
7. Bestuurssamenstelling en verdeling rollen
Nieuw bestuurslid:
• Bart Ruiterkamp
• Thijs Hiddink
Aftredend en niet herkiesbaar:
• Jan Oudenampsen (voorzitter)
Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden bij de
secretaris
Voorstel rolverdeling binnen het bestuur;
• Voorzitter Ans Lensink
• Secretaris Freek van Asch
• Penningmeester Herbert Langeler
• Lid Roanne Logtenberg
• Lid Jacqueline Groot Wesseldijk
• Lid Bart Ruiterkamp
• Lid Thijs Hiddink
8. Afscheid Jan Oudenampsen als voorzitter
9. Benoeming Ans Lensink als voorzitter door de ALV
10. Rondvraag
11. Sluiting
12. Informeel samen zijn met een hapje en drankje.