Algemene beschouwing 2024

Voor ons ligt de Kadernota 2025 met nieuwe thema’s: “Leefbare kernen” en “Gezond en Vitaal leven”. Mooie thema’s die aansluiten bij de visie van Gemeentebelangen.
Vanuit deze thema’s wordt onder andere ingezet op versterken van de sociale basis, stimuleren van sport en bewegen en het bevorderen van de gezondheid. Gemeenbelangen komt dit jaar niet zelf met moties. We willen de focus leggen op onderwerpen die in gang zijn gezet. 
 
Leefbare kernen zijn belangrijk voor de fysieke en sociale veiligheid van onze inwoners. Inwoners weten zelf heel goed welke punten er in hun kern toe doen. 
Belangrijk is dat organisaties hierop aansluiten. Dan ontstaat er energie en verbinding. 
Ook een goed contact met de buren is belangrijk, omdat het ons gevoel van veiligheid en vertrouwdheid vergroot. Dit begint al bij het groeten. Iemand gedag zeggen voelt misschien wat ongemakkelijk, maar het is een kleine moeite. Zullen we van Lochem de ”Groetgemeente van Nederland” maken?
 
Voorzitter, we horen vaak dat inwoners vastlopen in het systeem, ze voelen zich niet serieus genomen en procedures zijn ingewikkeld. De Omgekeerde Verordening zal hier verandering in brengen. Het is belangrijk dat er meegedacht wordt met de inwoner. Dit betekent niet dat alles kan. Het betekent wel:
goed luisteren, kijken hoe het wél kan. Werken vanuit de bedoeling. 
 
Een punt van zorg blijft hoe de inwoners te bereiken. 
Hierin ligt natuurlijk een stuk verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf. Toch lijkt het ons goed eens te kijken naar andere manieren hoe we de inwoners geïnformeerd krijgen. Dorpsraden spelen hierin een belangrijke rol. Lochem heeft zoiets niet. Hoe bereiken we ook deze inwoners? 
 
Wat betreft Sport en Bewegen: Lochem is niet aangesloten bij het SamenSpeelAkkoord. Dit akkoord
draagt bij aan een inclusievere samenleving. Wij vragen het College hierin stappen te nemen hierbij
aan te sluiten. Daarnaast zouden we graag zien dat er aandacht is in het speeltuinenbeleid om de
vergoedingen recht te trekken.
 
Gemeentebelangen is voorstander van het maaien van de eerste meter berm voor de veiligheid en overzichtelijkheid. Niet alleen voor auto’s, maar zeker ook voor fietsers en scootmobielen. Dit draagt tevens bij aan de ambitie om Fietsgemeente te worden! Gemeentebelangen is blij dat deze extra
maaibeurt al in gang is gezet en dat dit vanaf volgend jaaronderdeel wordt van het beleid.
Een ander punt is de verkeersveiligheid in de kernen. Vanuit de inwoners komen diverse geluiden over onveilige verkeerssituaties. We snappen dat vanuit het uitvoeringsplan niet alles mogelijk is, maar vragen het college vanuit zorg en veiligheid echt onveilige situaties naar voren te halen. 
 
Over wonen is veel gezegd de afgelopen twee jaar. Ook Gemeentebelangen wil graag zo snel mogelijk de schöppe in de grond. Maar we snappen ook dat het een proces is wat een volgorde heeft die je niet altijd kunt versnellen. 
Als onze jongeren naar buurgemeenten gaan, zijn wij ze kwijt. Juist jongeren zijn nodig om de kernen leefbaar te houden. Veel jongeren hebben goede ideeën over wonen. Wellicht dat een ideeënmakelaar specifiek voor wonen hierin kan begeleiden?
 
Voorzitter, GB ziet onaangename verrassingen in de kadernota, zoals de tegenvallende loonsomkosten. Maar medewerkers hebben hier wel recht op, dus goed dat dit wordt rechtgezet.  Er wordt voor 2026 een tekort verwacht. De portefeuillehouder heeft aangegeven hierop begin 2025 terug te komen naar de raad. We denken graag actief mee over te maken keuzes hierin. 
 
Tot slot:
Gemeentebelangen wenst de ambtelijke organisatie succes met het opstellen van de begroting 2025.


We volgen met vertrouwen de ingeslagen weg: gestaag vooruit. Gegroet!