Landbouwbrug Almen

In 2015 is het project “Meandering Berkel traject Zutphen-Almen” afgerond. Sindsdien genieten vele
wandelaars van de wandelpaden langs de Berkel en de nieuw ontstane natuur. Daar ging een heel
traject aan vooraf met meerdere partijen, waaronder de agrariërs. Toen is al kenbaar gemaakt dat
een brug over de Berkel wenselijk is. En zo werd landbouwbrug onderdeel van het project. De raad
heeft in 2018 ingestemd de landbouwbrug en padenstructuur aan te leggen.


Om verschillende redenen is dat nog niet gebeurd en zijn we een aantal jaren verder. Het eerder
toegezegde bedrag bleek niet meer toereikend en zo kwam er een nieuw raadsvoorstel met de vraag
aan de raad om een extra krediet van € 651.500 beschikbaar te stellen. Dat is fors meer, maar om de
landbouwbrug te schrappen gaat in tegen eerder gemaakte afspraken.


Tijdens de meningvormende tafel stelde GemeenteBelangen de vraag wat het in kosten scheelt
wanneer er geen extra paden aangelegd worden, maar alleen de landbouwbrug. De uitkomst hiervan
was dat het extra krediet dan teruggebracht kan worden tot € 260.000. Voor GemeenteBelangen
reden om hiervoor een amendement op te stellen en tijdens de raadsvergadering in te dienen
(mede-indiener MmL). Op LochemGroen na stemde de hele raad voor. Hiermee gaf de raad het
signaal af dat de inwoners op een betrouwbare overheid moeten kunnen blijven rekenen en eerder
gemaakte afspraken nakomt.


We moeten niet vergeten dat er voor de meandering veel landbouwgrond en grond van het
Waterschap en ONG is omgezet naar natuur en/of struinpad. Een verrijking voor Almen en gemeente
Lochem. Bovendien is de zonneweide van het Almense zwembad fors uitgebreid, kwam er grond vrij
voor de zonnecollectoren die het zwemwater verwarmen en is er plek voor eventuele uitbreiding van
het aantal trekkershutten. Verder is er ruimte vrijgekomen voor woningbouw in Almen en dankzij de
vele meanders in de Berkel is een tocht met de Berkelzomp of een wandeling langs de Berkel nog
mooier dan voorheen. Een enorme opwaardering van het gebied, dankzij de inspanning en
medewerking van alle betrokkenen.