Algemene beschouwing Kadernota 2023

Wie maakt zich druk om wie…


Allereerst dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van deze
overzichtelijk kadernota.


GemeenteBelangen is blij dat de kernvisies wonen zijn vastgesteld en wil
dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt in alle kernen met een voldoende
aandeel betaalbaar wonen.


We vinden een kwalitatief hoogwaardig buitengebied belangrijk, waarbij
zeker aandacht is voor economische activiteiten. De landbouwsector is
daarin de belangrijkste. Een beperkte mate van wonen in het buitengebied
is voor ons bespreekbaar. De omgevingsvisie moet hierin helderheid gaan
geven.


Wat GemeenteBelangen betreft komt er enige druk om het Integraal Beheer
Openbare Ruimte te evalueren en het biodiversiteitsplan te implementeren.
De hoge kosten voor het onderhoud van de laanbomen baart ons zorgen.
Wel kunnen we instemmen met de nieuwe subsidietranche voor aanleg en
herstel van landschapselementen. Dit draagt bij aan een vitaal landschap.


Er komen meer particuliere initiatieven met betrekking totenergie-opwek.
Om overbelasting van het net te voorkomen,zal GemeenteBelangen
mogelijke oplossingen voor opslag ondersteunen. 


De druk op de huisartsen en het thuisfront neemt toe. De zorgcoördinator
probeert de druk bij inwoners, mantelzorgers en de gemeente enigszins
weg te nemen. Deze functie wordt steeds belangrijker.


Als preventieve maatregel voor jeugdhulp wordt de inzet van de jeugdarts
op het Staring College voortgezet. Krijgen de leerlingen uit het westelijke
gedeelte van onze gemeente dezelfde aandacht?


GemeenteBelangen vindt goede gemeenschappelijke voorzieningen in alle
kernen van belang, waarbij alle kernen op een gelijkwaardige manier
worden behandeld. We realiseren ons dat niet alles
kan. De zorgcoördinatoren, dorpshuizen of vele verenigingen die onze
gemeente rijk is:het zijn vooral de inwoners die zich druk maken voor de
leefbaarheid. Ze voelen de druk om de exploitatie rond te krijgen of om
nieuwe bestuursleden te vinden. 
Maar zij halen niet hun schouders op, maar ze zetten de schouders
eronder!

Het blijft belangrijk dat de gemeente vrijwilligers waardeert. Niet alleen met
woorden, maar waar nodig, door met financiële ondersteuning iets van de
druk weg te nemen.  


De fractie van gemeentebelangen wil de volgende moties indienen bij de
kadernota:
-Waardering van de zorgcoördinatoren
-Inzet rouwcafe
- Reserveren voor 800 jaar stad Lochem
-Impuls regeling premie parttime weken