Motie voor aansluiten bij gemeenten van Natura 2000-gebieden

Middels een motie ingediend door Gemeentebelangen, CDA en VVD met ondersteuning van MML heeft de gemeenteraad van Lochem het College gevraagd om zich aan te sluiten bij de buurtgemeenten van Natura 2000 gebieden ( Winterswijk-Aalten) en samen op te trekken in gesprek te gaan met Gedeputeerde Staten Gelderland over de (onevenredige) consequenties van het geamendeerde wetsvoorstel stikstof reductie en natuurverbetering.  Tevens zal een brief naar de minister van LNV en de vaste kamer commissie landbouw gestuurd worden ter bevestiging van deze problematiek.

Het doel van de wet stikstofreductie is om de natuur te verbeteren en de bouw, bedrijvigheid, recreatie en landbouw perspectief te geven door stikstof te reduceren. De stikstof depositie veroorzaakt door onze buurlanden maar ook door de luchtvaart,  zal moeten worden betrokken bij de uitvoering van deze wet. In de wet is bepaald dat in 2030 50% en in 2035 74% van de hectares van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moeten voldoen aan de Kritische Depositie Waarde (KDW). Dit is een onmogelijke opgave. Voor de gemeente Lochem, met Natura 2000  gebied Stelkampsveld,  kan door de wet dit grote gevolgen hebben voor de bouw en bedrijvigheid.

Het college heeft toegezegd om vragen beantwoord te krijgen of er mogelijke belemmeringen zijn voor onze (landbouw)bedrijven en voor de bouwsector als gevolg van deze wet, terwijl door de voorgenomen maatregelen de doelstellingen van de wet niet gehaald worden.