Wie zaait zal oogsten en niets is zeker.

Kadernota 2022.

 

De lijnen uitzetten voor het komende jaar maar niet te veel over je graf heen regeren, ook niet de ogen sluiten voor wat we allemaal nog moeten en willen doen. Want het werk gaat steeds door en is nooit af. Met deze kadernota scherper aan de wind zeilen, daar kan GB zich in vinden. De voorzieningen kunnen in stand gelaten worden en er wordt niet bezuinigd op de zorg. Vorig jaar hadden we een hele andere werkelijkheid, Het rijksbeleid gaf veel financiële onzekerheden over de herverdeling van het gemeentefonds, en dus de gevolgen voor onze voorzieningen en leefbaarheid.

 

Je gaat als Raad van start met ook een coalitie die een programma heeft opgesteld. En in dat programma liggen veel ambities die je samen wil uitvoeren, als gehele raad of met diverse samenstellingen van meerderheden. Je gaat er van uit dat je deze raadsperiode met elkaar optrekt. Door ziekte, verhuizing en baanverandering deden zich binnen GB-wisselingen voor. De fractie is weer op sterkte en met een versterking erbij vanuit de buurgemeente in de vorm van onze nieuwe wethouder hoopt GemeenteBelangen dit jaar de laatste oogst binnen te halen. De vruchten plukken van 4 jaar zaaien, opkweken en oogsten.

 

Op gebied van woningbouw hebben we veel gezaaid de afgelopen raadsperiode en de periode daarvoor. Dat wordt door sommige fracties wel eens vergeten, individuele plannen, of de Inbreidinglocaties Sommigen trajecten verlopen moeizamer. Door allerlei omstandigheden. De huidige gekte op de woningmarkt doet de vraag roepen naar nieuwe woningbouwtrajecten. We zien dat inbreidingslocaties bijna volledig al benut zijn. GB staat voor een goede afstemming met lokale vertegenwoordigers. Ja, snelheid is belangrijk. Maar opportunistisch reageren is heel makkelijk, maar het draagt echter nergens aan bij. Draagvlak en zorgvuldigheid is minstens net zo belangrijk en daar zal GB ook goed letten.

 

De omgevingsvisie. Wat GB betreft gaan we deze periode hier deels ook de besluitvorming afronden. Dit is een proces, ontzettend belangrijk voor onze leefomgeving en wat onze inwoners er van vinden.

 

Soms moet je spenen en dunnen. Ook al de informatie van de inspraak voor de RES, zon en wind zullen we moeten wegen, welke keuze maken we en hoe gedetailleerd moet alles beschreven worden.

 

Corona heeft en vorig jaar en nu in 2021 ons anders laten denken en werken. De gemeente heeft er snel op ingespeeld dat wij als Raad en ook onze medewerkers van huis uit onze taken konden vervullen. Bedrijven verenigingen, ondernemers hadden het moeilijk. Activiteiten gingen niet door, er kwamen noodmaatregelen. Thuis werken, weinig mensen ontmoeten, ook dat met alle gevolgen van dien. Contact daar heeft men behoefte aan, elkaar zien, zodat je toch op dezelfde golflengte blijft communiceren.

 

De bereikbaarheid en communicatie van onze gemeente moet top zijn. Maar ook brieven en mail zorgvuldig en op tijd beantwoorden, dat natuurlijk niet altijd zegt dat de lezer het er mee eens is. Wij vragen hier voortdurend aandacht voor.

 

Laanbomenbeheer vindt GB belangrijk, maar dit vraagt goed onderhoud en zorg. Maar hoeveel mag het kosten? Ook bomen hebben een levensduur, die soms eindigt. Snoeien doet bloeien. Er wordt nog nader over gesproken.

 

Een mooie oogst vergt ook Onderhoud. GB maakt zich zorgen over onderhoud wegen en buitenruimte. 30 KM wegen in de kernen, zoals men graag wil, maar dan wel met de goede weg inrichting. In corona tijd hebben we gezien dat er veel meer mensen de fiets pakken. Dus daar zul je toch op moeten inspelen, verkeersveiligheid blijft steeds aandacht vragen. Met een motie komen wij hierop terug.

 

Herontwikkeling Gorsselse accommodaties, de herinrichting van de binnenstad in Lochem, zijn onderwerpen die grote investeringen vragen, maar ook zorgvuldige afwegingen.

 

Samenwerken met partners zowel intern als extern binnen het sociaal domein met daarnaast allerlei andere zorg en welzijnspartners. Dat vraagt een andere werkwijze en benadering maar voor de een ook loslaten en de ander nog meer uitvoeren, maar wel samen je richting bepalen. Belangrijk is dan ook om de zoektocht naar nieuwe verhoudingen in het sociaal domein voort te zetten, waarbij wellicht de bakens in de taakverdeling goed bekeken moeten worden.

 

GB is erg onder de indruk van het preventie programma Er-Welzijn. Opvolgende problematiek wordt voorkomen, dit bezuinigt op leed en onnodige kosten. Dus ook hier gaat op: wie zaait zal oogsten. Samen ontwikkelen en ontdekken.

 

Behoud van voorzieningen en de leefbaarheid centraal, dat zou een zin kunnen zijn van GB. De kernwaarden van GB ondernemerschap, leefbaarheid, duurzame samenleving en zorg en zekerheid. Dat vinden wij terug in de kadernota.

 

GB staat een goed financieel beheer voor en we weten dat we jaarlijks een plus hebben en Lochem heeft een mooie reserve, maar we moeten de komende jaren nog veel investeren op grote projecten. Proberen de lasten voor onze inwoners niet te laten stijgen dan alleen de inflatiecorrectie. Afvalstoffenheffing en Rioolbelasting kostendekkend en een enige mate van reserve voor vervanging. We zouden tijdens de begroting kunnen nadenken of we een vaste reservebuffer maken bij de afvalstoffen en dan het meerdere wanneer dat er is, terug naar de inwoners.

 

Kortom wanneer je investeert in genoemde thema’s , dan zaai je en krijgt een mooie oogst. En ik wil afsluiten om onze dank uit te spreken aan de mensen die het werk voor ons verzetten en ons een goed inzicht hebben gegeven en wij vertrouwen erop dat de samenwerking de komende tijd zo door mag blijven gaan en ook met u allen als collega’s.