Wonen in de gemeente Lochem

De uitgangspunten zijn vastgelegd in de Woonvisie 2018. GB onderschrijft deze uitgangspunten nog steeds. Het aantal te bouwen woningen is altijd in beweging, het afgelopen jaar is de vraag enorm gegroeid. Het is dan ook verstandig om een stabiele ontwikkeling van de aantallen na te streven en nu Lochem wat meer mag bouwen is het goed om daar gebruik van te maken en plannen voor te maken. Het soort woning kan variëren per kern en per kern moet de behoefte worden bepaald. Daarvoor is een goed overleg met de kernen noodzakelijk.

 

Woonvisie Almen

 

In Almen is grondig onderzoek verricht naar de woningbehoefte voor de totstandkoming van de visie. Er is behoefte aan koop- en huurwoningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Ook is in Almen behoefte woningen voor doorstroming in het dorp. Levensloop bestendig bouw is een belangrijk uitgangspunt voor GB.

Uiteraard is terughoudendheid met uitbreidingslocaties logisch. Soms kan uitbreiding nodig zijn om aan de woonbehoefte te voldoen en dat is in Almen het geval. De locaties Almen Zuid fase 2b en Almen Noord zijn al jaren in beeld als mogelijke woningbouwlocaties. Het zijn altijd keuzes waarbij niet iedereen tevreden gesteld kan worden. Dit zal ook in de andere kernen het geval zijn. GB steunt de uitgangspunten van de woonvisie Almen.

 

Inspraakprocedure beleidskader zon en wind

 

De Raad heeft de inspraakprocedure voor de beleidskaders voor opwek van zon- en windenergie vastgesteld. Dit zorgt voor maximale inspraak vooraf, zo kan de raad een integraal en afgewogen besluit nemen. De beleidskaders worden in het najaar behandeld in de raad. De RES 1.0 ligt momenteel ter inzage t/m 31 mei en ook hier kunnen de inwoners hun mening over geven. Tevens heeft de RvSt. uitspraak gedaan over de plannen voor 3 windmolens nabij Eefde. GB hoopt een zo goed mogelijke afweging te kunnen maken over deze onderwerpen, die allemaal veel invloed hebben op onze leefomgeving.